KONTAKTY NA ČLENY TÝMU

Řešitelé projektu:

Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D. - veronika.klusakova(at)gmail.com, tel.: +420 732 749 477 (mateřská dovolená)
Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. – t.jirsa(at)gmail.com, tel.: 732 931 001
Mgr. Petr Vlček – petr.vlcek(at)upol.cz, tel.: 733 690 758 

prof. Ian Christie - ianchristi(at)gmail.com

Doc. PhDr. Jiří Lach, Ph.D., M.A. jiri.lach(at)upol.cz
prof. Marcel Arbeit marcel.arbeit(at)upol.cz
Mgr. Petr Bilík, Ph.D. petr.bilik(at)upol.cz
Mgr. Jakub Korda, Ph.D. korda.jakub(at)gmail.com
RNDr. Martin Čihák, Ph.D. martin.cihak(at)famu.cz
Mgr. Martin Mazanec martin.mazanec(at)gmail.com
Mgr. Pavel Bednařík pavel.bednarik(at)gmail.com
Mgr. Martin Elbel, Ph.D. maelbel(at)gmail.com
Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. skabraham(at)centrum.cz
Mgr. Petr Čehovský, Ph.D. petr.cehovsky(at)seznam.cz
Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. pavel.zahradka(at)upmedia.cz

Eva Richterová - manažerka projektu, eva.richterova(at)upol.cz
Lucie Mánková - administrátorka projektu, lucie.mankova(at)upol.cz

 

PROFILY ČLENŮ

prof. Ian Christie (1945), Birkbeck College, Londýn 

Působí jako profesor filmu a mediální historie na Birkbeck College, University of London. Vyučoval též na Univerzitě v Oxfordu a University of Kent v Canterbury. V současné době je hostujícím profesorem na Univerzitě Palackého v Olomouci v rámci projektu ESF Re-prezentace minulosti. Jako kurátor se podílel na řadě výstav zaměřených na ruské umění a film.

Zabývá se historií a současností avantgardního filmu, je pravidelným kritikem a komentátorem filmu v akademických i populárních periodikách. V současnosti se zaměřuje na otázky publika a kontexty recepce. Mezi jeho publikace patří Stories We Tell Ourselves: the Cultural Impact of UK Film (spoluautor, 2009) a Audiences: Defining and Researching. Screen Entertainment Reception (editor, 2012).

„Od té doby, co jsem se podílel na výzkumu kulturního vlivu filmu na britské publikum, se čím dál více zajímám o působení různých mediálních forem na jejich recipienty - od klasických filmových projekcí po online interakce v rámci nových platforem a formátů. Projekt Re-prezentace minulosti umožňuje zvát do Olomouce velmi zajímavé odborníky a diskutovat s nimi o různých typech historie a o tom, jak oslovují, či by mohly oslovovat, nové a rozmanitější publikum. Pro mě jsou tyto diskuze podnětné především v promýšlení způsobů šíření historie a jeho proměn. Proč vlastně nás historie nepřestává fascinovat?"

www.ianchristie.org

Mgr. Veronika Klusáková, Ph.D. (1981)

Mezi lety 1999 a 2005 studovala anglistiku a filmovou vědu na FF UP v Olomouci, během studia spoluzaložila filmový klub PASTICHE FILMZ, působila jako dramaturgyně a programová ředitelka Přehlídky animovaného filmu a podílela se na programování Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc, kde v letech 2008-2013 pracovala jako programová ředitelka.

V roce 2012 ukončila doktorské studium na FF UP v Olomouci, v současnosti je odbornou asistentkou na Katedře divadelních, filmových a mediálních studií FF UP, odborně se věnuje dějinám světového filmu a obrazu dětství ve filmu. Je hlavní řešitelkou projektu Re-prezentace minulosti.

„Projekt Re-prezentace minulosti se věnuje především interdisciplinárním modům interpretace historie, jeho neskromným cílem je etablovat mediální obrazy minulosti coby relevantní referenční body výzkumu. Jako jeho řešitelka si na projektu cením jeho různorodosti, která přináší podnětné a inspirativní diskuze s předními tuzemskými i zahraničními odborníky na témata sahající od studia publika a recepce obecně přes pojetí historie jako vyprávění po vztah kulturní paměti k oficiální historiografii. Historie se tak ukazuje nikoli jako úhledně uspořádaný souhrn dat a jasných výkladů, ale naopak jako živý a nezbadatelný rezervoár obrazů, pocitů a příběhů, který otvírá prostor pro diváka a jeho současné zakoušení."

Mgr. Petr Vlček (1980)

Vystudoval obory Filmová věda a Polská filologie na Filozofické fakultě UP v Olomouci. V letech 2008-2011 vedl filmový klub Pastiche Filmz. Odborně se věnuje polské kinematografii, především animované tvorbě, příležitostně publikuje a překládá odborné texty z polštiny. Od roku 2008 pracuje jako vedoucí produkce festivalu Academia Film Olomouc. Od roku 2009 působí také jako dramaturg Letní filmové školy v Uherském Hradišti. V rámci projektu zastupuje ve věcech organizačně-ekonomických hlavní řešitelku Veroniku Klusákovou po jejím odchodu na mateřskou dovolenou.

 

Mgr. Tomáš Jirsa, Ph.D. (1983)

Je literární teoretik a překladatel, vedle zájmu o francouzský poststrukturalismus a dekonstrukci se zabývá především vztahem vizuality a literárního psaní a tématem afektivity v umění. V současnosti působí jako pedagog a postdoktorandský výzkumný pracovník na Ústavu české literatury a komparatistiky na FF UK Praha. Dlouhodobě spolupracuje také s Katedrou divadelních, filmových a mediálních studií na FF UP v Olomouci, kde v letech 2007–2010 spoluorganizoval Mezinárodní festival populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc a kde již pět let koordinuje odborné stáže pro studenty. V rámci projektu zastupuje ve věcech výzkumně-ideových hlavní řešitelku Veroniku Klusákovou po jejím odchodu na mateřskou dovolenou.
 
Po studiu bohemistiky absolvoval v roce 2012 doktorské studium na FF UK v Praze a svou disertační práci publikoval pod názvem Fyziognomie psaní. V záhybech literárního ornamentu (2012). Během svého doktorského studia realizoval výzkumný pobyt na University of California, Los Angeles v USA a v roce 2010 byl stipendistou pařížské Sorbonny. Vedle překladů z oblasti filozofie (Marc Augé), estetiky (Roland Barthes), psychiatrie (Henri Ey) a filmové historie (Sylvie Lindeperg) se věnuje také překladům filmů z francouzštiny pro filmové festivaly (Jean-Luc Godard, Chris Marker, Robert Bresson).
  
Prof. PhDr. Marcel Arbeit, Dr.

Je profesorem na Katedře anglistiky a amerikanistiky na FF UP v Olomouci. Ve svém výzkumu se zabývá současnou jižanskou literaturou a kanadským filmem. Je autorem monografie Fred Chappell, Cormac McCarthy a proměny románu na americkém Jihu (2006) a hlavním editorem třísvazkové Bibliografie americké literatury v českých překladech (2000).

Jeho současné publikační výstupy se věnují tvorbě Doris Betts, Freda Chappella, Harryho Crewse, Richarda Forda, Lewise Nordana, Chrise Offutta a Elizabeth Spencer. V roce 2007 byl spolueditorem speciálního čísla The Mississippi Quarterly věnovaného Lewisi Nordanovi (spolu s Thomasem Ærvoldem Bjerrem). Mezi lety 2005 a 2013 působil jako prezident České a slovenské asociace amerikanistů.

„V rámci tohoto projektu se zaměřuji na výzkum kanadského filmu. Zajímají mě především historické kořeny umělého dělení na anglicky mluvící tvůrce a režiséry z provincie Québec, kteří tvoří ve francouzštině. Všichni tvůrci, s nimiž jsem měl zatím možnost hovořit, mi řekli, že mezi těmito dvěma kinematografiemi neexistují žádné vztahy ani příbuzná témata. Přesto se ve filmech těch nejlepších kanadských tvůrců, ať už tvoři v angličtině či ve francouzštině, objevuje podobný existenciální tón a téma obecných komunikačních problémů v současném světě, které jsou navíc často pojaté ve velmi podobném stylu. Domnívám se tedy, že jsme v kanadské kinematografii přelomu tisíciletí svědky „kina morálního neklidu", jež vzniklo v Polsku v 80. letech, a přestože se neustále pohybuje (v současnosti nacházím jeho projevy v německém a rakouském filmu), nabízí kanadský film v této souvislosti mnoho podnětů k výzkumu a analýze."


Mgr. Petr Bilík, Ph.D. (1974)

Studoval na FF UP dějiny a teorii literatury, divadla a filmu a krátce rovněž dějiny umění. Zatímco svou první odbornou práci zasvětil poezii Ivana Wernische, diplomovou práci již věnoval literárně-filmovému tématu, románovým dílům Ladislava Fukse a jejich filmovým a televizním adaptacím. Souběžně se zájmem o historii a teorii filmu spoluorganizoval či založil několik filmových festivalů (LFŠ, PAF, AFO) a byl šéfredaktorem DocRevue a Filmových listů.

Po studiích vysoké školy pracoval jako redaktor literárního měsíčníku Host, později pak jako dramaturg a redaktor literárně-dramatického vysílání České televize. Na Filozofickou fakultu Univerzity Palackého se vrátil, aby zde vystudoval PhD a učil dějiny českého filmu. Svou odbornou dráhu doposud orientoval především na český film 50.-60. let 20. století a na management kultury.

Dizertaci tematicky věnoval režiséru Ladislavu Helgemu. Jeho nynějším zájmem je především biografická metoda ve filmové vědě, kterou uplatňuje u žijících režisérů, jejichž osudy dokazují složitost cest poválečné české kultury a politiky.

„V rámci projektu Re-Prezentace minulosti přispívám svými kontakty k programu odborných přednášek a tematicky se věnuji biografické metodě. Nejcennějším přínosem jsou pro mě konzultace s Ianem Christiem, jenž posouvá možnosti klasické metodologie k liberálnějšímu a otevřenějšímu pojetí odborné práce a její metodologie."

Mgr. Jakub Korda, Ph.D. (1977)

Vystudoval filmovou vědu a sociologii na FF UP v Olomouci, kde v současnosti působí jako vedoucí Katedy divadelních a filmových studií. Ve svém výzkumu i pedagogické činnosti se zaměřuje na televizní seriály, v roce 2012 mu vyšla kniha České televizní krimi série a jejich žánrové souvislosti (1989-2009).

Mimo akademickou činnost se věnuje také managementu kultury - do roku 2014 byl ředitelem Mezinárodního festivalu populárně-vědeckých filmů Academia Film Olomouc a řešitelem projektu 4Science, jenž se snaží o propojení sféry TV a filmové produkce s oblastí vědy.

„Díky mnoha diskuzím se studenty, přáteli i rodinou jsem si uvědomil, jak často stavíme svoji představu o historii na filmech a televizních pořadech. Poskytují nám komplexní obrazy chování, jazyka, tužeb a soukromého života, které bychom těžko našli v akademických publikacích. Někdy je opravdu těžké vysledovat kořeny našich představ o minulosti. Televize, se svými fikčními i faktuálními programy a hraničními žánry jako je dokudrama či dramadok, je podle mého názoru v současnosti nejpopulárnějším a nejrozšířenějším zdrojem těchto obrazů. Proto je důležité zabývat se vztahem konkrétních textů a žánrů k diváckým očekáváním a interpretaci."

Mgr. Pavel Bednařík (1980)

Vystudoval filmovou vědu a filozofii na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci. Je jedním ze zakladatelů studentského filmového klubu PASTICHE FILMZ, působil jako ředitel Přehlídky animovaného filmu (PAF) a v letech 2007-2011 byl uměleckým ředitelem Asociace českých filmových klubů a Letní filmové školy v Uherském Hradišti. Na programu, redakčně a jako PR spolupracoval s řadou českých filmových festivalů - Karlovy Vary, MFDF Jihlava, Academia Film Olomouc ad.

Od roku 2011 je filmovým historikem, lektorem a publicistou na volné noze, věnuje se poradenství v oblasti filmové výchovy, vyučuje na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně a na Prague Film School. Jako PR pracuje v neziskové organizaci Prázdninová škola Lipnice. Je vášnivým cyklistou.

„V roce 2013 jsem nastoupil na doktorát na Centrum audiovizuálních studií na FAMU, kde pokračuji ve svém zkoumání různých modelů filmové výchovy a audiovizuální gramotnosti. Audiovizuální gramotnost podle mého názoru úzce souvisí s interpretací minulosti, a proto jsem se také zapojil do současného projektu. Zabývám se zde ideologickou analýzou historických filmů, konkrétně recepcí ideologického dispozitivu Jamese Bonda v socialistickém Československu."

Mgr. Martin Škabraha, Ph.D. (1979)

Vystudoval filozofii a historii na FF UP v Olomouci. Odborně se věnuje současné politické filozofii, sociálním a politickým aspektům moderní vědy a filozofii filmu. Jeho kmenovým pracovištěm je katedra filozofie Filozofické fakulty Ostravské univerzity, ale působil i na Akademii výtvarných umění v Praze a věrný zůstává také své olomoucké alma mater.

Kromě akademické činnosti se snaží být aktivní i ve veřejném prostoru, a to jako publicista, občanský aktivista nebo člen Strany zelených. Kdysi byl - podle názoru mnohých čtenářů - nadějným prozaikem, dnes bohužel píše už jen články, eseje či doprovodné texty k výstavám současného umění.

V rámci projektu pracuje na monografii o vztahu člověka a dějin ve filmech Terrence Malicka, pracovně nazvané Vyhnáni do ráje. Kromě toho se příležitostně věnuje i českým filmům, především zobrazení vesnice a ideologickému rozměru krajiny.

RNDr. MgA. Martin Čihák, Ph.D. (1964)

Narozen 28. 5. 1964 nedaleko soutoku Labe a Orlice v Hradci Králové. Vystudoval obor učitelství na Matematicko-fyzikální fakultě UK (1988), katedru střihové skladby FAMU (1993) a v roce 2004 ukončil postgraduální studium na katedře filmové vědy Filosofické fakulty UK (Ph.D.) V roce 2013 zahájil habilitační řízení v oboru Filmové, televizní a fotografické umění a nová média, s předkládanou teoretickou prací K didaktice střihové skladby.

V současné době působí jako pedagog katedry střihové skladby FAMU, kde v letech 2002-2007 zastával rovněž funkci proděkana pro pedagogickou, uměleckou a vědeckou činnost. Od poloviny osmdesátých let pracuje rovněž jako nezávislý filmař, případně jako nájemný kameraman, střihač, režisér apod. Kromě FAMU a FF UP Olomouc působil i na dalších vysokých školách (FF UK, FHS UK aj.) a příležitostně přednášel také v zahraničí (Universidad Javeriana, Bogotá; Baltic Film and Media School, Tallinn; Fachhochschule Salzburg; Anadolu Universitesi, Eskisehir aj.)

V roce 2013 vydalo nakladatelství NAMU jeho publikaci, věnovanou skladebným postupům filmových avantgard Ponorná řeka kinematografie. V rámci projektu se věnuje zejména kinogeometrickým interpretacím vývoje filmových avantgard a dále pak proměnám filmového a fyzikálního obrazu světa v průběhu dvacátého století.

Mgr. Petr Čehovský, Ph.D. (1979)

Působí jako odborný asistent Katedry dějin umění FF UP v Olomouci. Ve svých přednáškách se zaměřuje na dějiny architektury a výtvarného umění českých zemí a střední Evropy 11. - 16. století. Vědecky se zabývá architekturou a její kamenosochařskou výzdobou v oblasti střední Evropy v období pozdní gotiky a rané renesance, dále také uměním italské renesance.

„V rámci současného projektu se věnuji specifickému charakteru renesanční architektury ve střední Evropě. Při bližší analýze je evidentní, že nelze mluvit o jednom renesančním stylu, ale přinejmenším se zde objevuje styl renesance italizující, zaalpské a styl kombinující prvky gotického a renesančního stylu do tzv. stylu smíšeného. Jde o téma, kterým se historikové umění a architektury zabývají více než sto let, ale právě v poslední době se ukazuje, že jednotlivé renesanční styly měly svůj konkrétní význam. Stavebníci velmi často volbou konkrétního stylu architektury sledovali skrytý účel, který byl přístupný pouze vzdělaným divákům. V rámci projektu se zabývám aspekty, které mohly mít vliv na volbu jednotlivých stylů."

Doc. PhDr. Jiří Lach Ph.D., M.A. (1971)

Vedle děkanské funkce (od 1. 2. 2010) působí na Katedře politologie a evropských studií, kterou v letech 2007-2010 vedl. Badatelsky a pedagogicky stojí na pomezí politologie a historie. Hlavním zájmem jsou dějiny české historiografie ve 20. století. V politologii sleduje problematiku vývoje politických systémů v Evropě a české politické strany. Publikoval tři monografie, několik edic a řadu studií v domácích i zahraničních periodikách a sbornících.

Jeho práce se dočkaly více než 25 recenzí, přes 100 citací, z toho 16 v zahraničí. Mimo UP působil jako hostující profesor na univerzitách v USA (West Point, Valdosta) a Německu (Jena). S ženou Mirkou má dcery Evelínu (10) a Sofii (6). Pokud čas dovolí, rád vaří a nepohrdne dobrým dýmkovým tabákem.

Mgr. Martin Mazanec, Ph.D. (1981)

Na FF UP v Olomouci vystudoval sociologii (2004) a filmovou vědu (2006), je absolventem postgraduálního programu na FAMU v Praze (2007-2012). Od roku 2007 pracuje jako kmenový dramaturg a kurátor platformy pro filmovou animaci a současné umění PAF Olomouc (www.pifpaf.cz), od roku 2010 je editorem databáze českého pohyblivého obrazu mediabaze.cz. Zabývá se kurátorstvím a remediací pohyblivého obrazu v galerijním a filmovém prostředí (Galerie mladých Brno, Ateliér Josefa Sudka Praha, Dům umění Brno, KGVU Zlín, BrotKunsthalle Vídeň ad.).

Připravil překladovou monografii Peter Kubelka (2008), katalog k výstavě Objekt animace. Třetí smysl (2009), sborníky Manifesty pohyblivého obrazu: barevná hudba (2010) a Manifesty pohyblivého obrazu: křehké kino (2012). Publikuje v časopisech Homo Felix, Cinepur, Iluminace, Labyrint Revue, A2.

Mgr. Pavel Zahrádka, Ph.D. (1977)

Studoval filozofii a estetiku na Karlově univerzitě v Praze a sociologii na Univerzitě Palackého v Olomouci. V letech 2010 a 2011 působil jako hostující profesor filozofie na Univerzitě v Münsteru. V současné době působí jako odborný asistent na Katedře sociologie, andragogiky a kulturní antropologie FF UP v Olomouci, kde se zaměřuje na filozofii umění a teorii spotřební kultury. Mezi jeho publikace patří New Perspectives on Consumer Culture Theory and Research (editor, 2012), Estetika na přelomu milénia: vybrané problémy současné estetiky (editor, 2011) a Vysoké versus populární umění (2009).

 

 

Mgr. Martin Elbel, M.A., Ph.D. (1971)

Po ukončení doktorského studia v roce 1999 absolvoval několik stipendijních pobytů (Warburg Institute, IASH Edinburgh, NIAS Wassenaar), které byly převážně zaměřeny na studium rituálů a vizuální kultury. Ve svém výzkumu a publikačních aktivitách se zaměřuje na zkoumání vztahu obrazů a ceremonií a na komunikační strategie františkánského řádu. Na katedře historie učí předměty zaměřené na kulturní dějiny (Slovo a obraz v kultuře raného novověku, Magic and Witchhunts in Early Modern Europe), v rámci programu Euroculture (Erasmus-Mundus) vyučuje předmět European Visual Culture.

 

 

Lucie Mánková

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktní formulář

Vaše jméno:
E-mail:
Zadejte aktuální rok:
Zpráva:
Odeslat zprávu
Peter Krämer: The Avatar Project
03.04.2017
Nové studie členů projektu
20.12.2016
Historie mezi médiem a publikem
27.05.2016

Ústřední výstup projektu, interdisciplinárně zaměřená kniha Where Is History Today? New Ways of Representing the Past nově ke stažení zde! Kolektivní monografie rozvíjí postmoderní historiografické impulsy ve středoevropském kontextu a v kontaktu se současnými přístupy novátorsky promýšlí vztah mezi historií, světem médií a prostorem publika. Badatelé napříč humanitními obory z FF UP stojí v této pečlivě připravené publikaci bok po boku světově renomovaným odborníkům, jako jsou Laura Mulvey, Roger Odin či Ian Christie.

Peter Kramer z University of East Anglia představuje ranou tvorbu Stanleyho Kubricka
01.04.2016

Peter Kramer z University of East Anglia představuje ranou tvorbu Stanleyho Kubricka

Vyhnáni do ráje - stáhněte si publikaci!
30.01.2016

Projekt Re-prezentace minulosti je již nějakou chvíli u konce. S posledním dechem ale vydáváme publikaci s názvem Vyhnáni do ráje, která je jedním z knižních výstupů našeho projektu.

Pozvánka na Intensive Programme Euroculture
18.06.2015

Aktivity projektu "Re-prezentace minulosti" pokračují. Zveme vás na přednášky členů projektového týmu. 

Reprezentace minulosti podle Franka Ankersmita
24.04.2015

Gianmaria Givanni: Portrét černošského Londýna
19.04.2015

Neděle 19. 4. | Divadelní sál | 10:30

Lucie Česálková: O historii českého populárně-vědeckého filmu
17.04.2015

Středa | 17. dubna | 11:00 | Filmový sál UC UP Konvikt

Vikingové - AFO 2015
17.04.2015

Paralelně s festivalem vědeckých filmů Academia Film Olomouc 2015 prezentuje Re-prezentace minulosti tři přednášky věnované seriálu Vikingové.  

Bojové počítačové hry - AFO 2015
14.04.2015

Rekonstrukce historických událostí a válečného aktu v PC hrách. I to je jedním z témtem, které prezentuje Re-prezentace minulosti paralelně s programem festivalu vědeckých filmů AFO 2015 v Olomouci. 

Jeffrey Geiger: Rasa na okraji - Tichomořské fantazie v hollywoodském a amatérském filmu
14.04.2015

Lokální a re-interpetovaná historie
26.03.2015

Zveme vás na další ze série přednášek Iana Christieho, mentora a lektora tohoto projektu. Budou věnovány otázkám lokální a re-interpretované historie.

20. století v rytmu televize
10.03.2015

Zveme vás na přednášku a workshop profesora Lorenze Engella! 

Archeologie trampingu
05.03.2015

Ve středu 11. 3. proběhne v 16:45 ve Filmovém sále projekce krátkometrážního filmu Tomáše Hirta Nekopejte do nás, ještě nejsme mrtví. Následující črtvteční přednášky (taktéž filmový sál, taktéž od 16:45), bude věnována rituiálům a mýtům trampských a skautských komunit. Vše v režii antropologa doc. Pavla Vařeky, Ph.D. z Katedry  archeologie Západočeské unverzity v Plzni.

Ian Christie: Komu vlastně patří historie ?
10.02.2015
Nový semestr začíná a s ním i pestrá nabídka fundovaného a intelektuálně provokativ přednáškového programu projektu Re-prezentace minulosti. Zahajovací cyklus bude patřit hlavnímu mentorovi celého projektu, prof. Ianu Christiemu, který ve dnech 25. a 26. února promluví na téma skrytých, kontroverzních a přehlížených dějin. Středeční přednáška s názvem „Nové hlasy v historii“ se bude věnovat ožehavé problematice historiografického centra a periferie čili tomu, jaké sociální, etnické a genderové mechanismy prolomily v 60. letech stísněný prostor oficiálních „učebnicových“ dějin. Druhá, čtvrteční přednáška se v podobném, ikonoklastickém duchu vydá do končin „efemérních“ a po dlouhá desetiletí opomíjených pramenů historie, jež však mají na naši historickou paměť a současnou re-prezentaci minulosti stejně zásadní vliv jako autoritativní, oficiální zdroje.
Kurátorský projekt Bruna Marchanda na Přehlídce animovaného filmu 2014
01.12.2014

Portugalský teoretik a kurátor Bruno Marchand představí během dvou prezentací unikátní výběr filmových prací umělecké dvojice João Maria Gusmão a Pedro Paiva. V jádru jejich práce  můžeme odhalit dvě základní tradice raného filmu. Na jedné straně nese dokumentární stopy bratrů Lumièrových, s jejich bezprostředním a nestranným přijetím každodenní reality, a na druhé straně „magickou“ tradici připisovanou Georgesi Mélièsovi, „otci“ zvláštních efektů a objeviteli vědecko-fantastických a fantasy filmů. Během dvou prezentací s projekcemi bude promítnuto více než 20 filmů, které byly vybrány společně s umělci.

Janet McCabe na konferenci Screen Industries
17.11.2014
Ve dnech 28.‒29. 11. se v prostorách Uměleckého centra Univerzity Palackého v Olomouci uskuteční čtvrtý ročník mezinárodní konference SIECE: Filmový a televizní průmysl ve středovýchodní Evropě (Screen Industries in East-Central Europe Conference III: Industrial Authorship). Re-prezentace minulosti se bude na akci podílet prostřednictvím příspěvku mediální teoretičky z Birkbeck College, University of London - Jane McCabe. Jste srdečně zváni! 
Ian Christie: Mediální zobrazování války
14.11.2014

Ve dnech 19. - 21. 11. 2014 se můžete spolu s Re-prezentací minulosti a prof. Ianem Christiemvrátit o sto let zpět. Vyhlašujeme vizuálně působivý válečný stav! Ve středu 19. 11. od 15:00 se v prostorách filmového sálu UC UP Konvikt uskuteční přednáška nazvaná Jaká to rozkošná válka, na kterou ve dni následujícím - 20. 11. od 18:30 naváže projekce stejnojmenného filmu Richarda Attenborougha. Vizualitě války se pak Ian Christie bude věnovat v pátek 21. 11. od 10:00. 

Ivan Foletti: Dobrý Západ, zlá Byzanc a Rusko – Proměny recepce Východu v Evropě
10.11.2014

Západní nahlížení na Rusko ovlivňuje pohled celoevropský. Zároveň se stáčí také do období Byzance, které je považováno za morální a kulturní základ carského impéria. Tuto problematiku nám již tento pátek 14. 11. od 10:00 nastíní ve své přednášce Ivan Folettiodborným asistentem na Semináři dějin umění FF MU a Maître-Assistant Ambizione FNS na Université de Lausanne. Zavítejte za reprezentací minulosti do filmového sálu uměleckého centra UP Konvikt!

Římské impérium (nejen) na filmovém plátně v podání Marie Wyke
27.10.2014

Ve dnech 5. až 7. listopadu 2014 proběhne na Konviktu přednáškové pásmo prominentní klasické filoložky a specialistky na starověkou latinskou kulturu Marie Wyke (University College, London), které bude věnováno filmové fascinaci starověkým Římem a současně pozoruhodné analogii mezi postavou Julia Caesara a jeho novodobým protějškem, bývalým americkým prezidentem Georgem W. Bushem. Středeční a páteční přednášku obohatí ve čtvrtek večer 6. listopadu unikátní projekce němých filmů zobrazujících život starého Říma, to vše v dynamickém prostoru spektakulární barokní kaple za zvuků živého hudebního doprovodu na piano.

Inspirující přednášky Petera Lytha o historii dopravy
14.10.2014

Ve středu 22. 10. a pátek 24. 10. se uskuteční dvě přednášky historika Petera Lytha (University of Nottingham), které se zaměří na historii železniční dopravy a její vliv na budování národní identity. Přednášky doprovodí ve čtvrtek 23. 10. projekce posledního britského filmu Alfreda Hitchcocka Zmizení staré dámy (1938).

Další sérii přednášek zahájí Ian Christie už 1. 10.
22.09.2014

Další semestr přednášek zahájí profesor Ian Christie (Birkbeck College, London) svou přednáškou na téma "Velká a malá data: jak ovlivňují digitální zdroje současné vytváření historie?" Již ve středu 1. října od 15 hodin.

 

 

Robert Rosenstone (US) opět v Olomouci
06.05.2014

Profesor Robert A. Rosenstone, někdejší host AFO a provokativní historik z California Institute of Technology se vrací do Olomouce s přednáškou "What Does the Historian Filmmaker Do (to History)?" v pondělí 12. května (15:00, filmový sál).

 

7. května přednáška Petry Hanákové o melodramatu
03.05.2014

Ve středu 7. května proběhne přednáška Petry Hanákové "Melodrama jako výzva filmovým studiím", které bude předcházet v úterý večer projekce filmu Immitation of Life Douglase Sirka.

Přednáška Natalie Lemann ve středu 30. 4.
28.04.2014

Natalie Lemann z Institutu současné kultury v Lodzi se ve své přednášce ve středu 30. 4. zaměří na reprezentaci historie v podobě televizní a filmové podívané.

Inscenování umění a kabinet kuriozit - přednášky M. WInzelera
06.04.2014

9. a 10. dubna proběhnou dvě přednášky o inscenování umění v muzeích a historii kabinetu můz Mariuse Winzelera, ředitele Městského muzea v Žitavě (Zitau). Jedinečná přednáška bude probíhat v českém jazyce.

Jarní přednášky prof. Iana Christie
21.03.2014

Ve středu 26. března a v pátek 28. března se uskuteční další přednášky prof. Iana Christie v Olomouci, tentokrát na téma vizuální historie a materiální kultury.

Program konference v pdf
14.03.2014
Fotogalerie z konference
14.03.2014

Prohlédněte si fotogalerii z právě probíhající konference Uses, Abuses and Inventions: Where Is History Today?

Kde se nachází historie dnes?
26.02.2014

Laura MulveyVe dnech 13.-15. března se uskuteční první mezinárodní konference v rámci projektu Uses, Abuses and Inventions: Where Is History Today? Vystoupí na ní mimo jiné Laura Mulvey, Roger Odin nebo Daniel Pick.

Robin Nicholson (UK) a přednášky o architektuře
02.02.2014

19. a 21. února se uskuteční první letošní přednášky, tentokrát trochu netradičně z oblasti architektury a urbanismu. Hostem je Robin Nicholson z londýnského studia Cullinan Studio.

Ernest Edmonds: projekce a přednáška v rámci PAF
03.12.2013

V pátek 6. prosince proběhne v rámci Přehlídky animovaného filmu přednáška a projekce umělce, teoretika a univerzitního profesora Ernesta Edmondse.

Přednášky Stephena Banna o fotografii ve středu 27. 11.
25.11.2013

Jean Delaroche

Již ve středu 27. listopadu přijede přednášet o principech fotografického obrazu profesor Univerzity v Bristolu Stephen Bann. První začíná již v 8 hodin ráno. Stephen Bann je emeritním profesorem dějin umění na Bristolské univerzitě. Od roku 1998 je členem Britské akademie.

Ian Christie a přednášky o vizích konce (6. a 8. 11.)
31.10.2013

H. G. Wells a vize budoucnostiListopadová série přednášek prof. Iana Christie (Birkbeck College, University of London) se bude věnovat obrazům konce a apokalypsy a vizím budoucnosti po druhé světové válce. Proběhnou 6. a 8. listopadu v Uměleckém centru UP.

Dvě přednášky o historismu už v pátek 25. 10.
22.10.2013

Svatý Václav (J. S. Kolár)

V pátek 25. října proběhnou dvě přednášky předních českých historiků, Doc. PhDr. Ivana Klimeše a PhDr. Jiřího Raka, Ph.D. vztahující se k tématu historismu zejména v kontextu kinematografie. Jedná se o jedny z mála přednášek českých akademických kapacit v rámci projektu.

První podzimní přednášky: Robert Burgoyne (2.-4. 10.)
26.09.2013

Podzimní cyklus přednášek Re-prezentace minulosti odstartuje 2. 10. v 15:00 hodin profesor Robert Burgoyne lekcí o tělesnosti ve filmech Kathryn Bigelowové.

Další přednášky v dubnu: Peter Kramer a prof. Josef Vojvodík
30.03.2013

2001: Vesmírná odysea

V dubnu budou následovat jako součást série přednášek další externí lektoři, Peter Kramer a prof. Josef Vojvodík. V pátek 5. dubna proběhne přednáška o vztahu archivů a (nejen) filmové historie ilustrovaná na archivu Stanley Kubricka. V úterý 9. dubna pak přednese prof. Josef Vojvodík přednášku o afektu v recepční teorii v umění.

Přednáška Iana Christie v pátek 15. března
13.03.2013

V pátek 15. března od 10:00 hodin proběhne další z přednášek prof. Iana Christie nazvaná "Vidíte to, co já? Případové studie historického čtení obrazů". Přednáška se uskuteční v divadelním sále Uměleckého centra UP (Konvikt).

Jerome de Groot - přednáška o historickém vyprávění
09.03.2013

Django Unchained

Ve středu 13. března se od 17:00 hodin v Auditoriu Maximu v Uměleckém centrum UP (Konvikt) uskuteční jedinečná přednáška prof. Jerome de Groota o historickém vyprávění ilustrovaná na posledním filmu Quentina Tarantina Nespoutaný Django (Django Unchained, 2012).

Přednášky Iana Christie na přelomu února a března 2013
18.02.2013

Další série přednášek zahraničního experta Iana Christie se uskuteční 22. a 27. února 2013 v divadelním sále na Konviktu. Přednášky se tentokrát budou věnovat tématům proměn historie a historiografie s nástupem modernity a minulosti reflektované velkofilmy v 10. letech 20. století. V pátek 1. 3. naváže tematická přednáška věnovaná charakteristikám filmového publika na počátku 20. století.

 

PROGRAM PŘEDNÁŠEK

PÁ 22. 2. 2013 / 10:00 - 12:00

„Kolem prosince 1910 se povaha člověka změnila.“ Jak se proměnila historie s nástupem modernity?

ST 27. 2. 2013 / 13:00 - 15:00

Reprezentace národa: jak viděl film „velkou historii“ v 10. letech 20. století

PÁ 1. 3. 2013 / 10:00 - 12:00

Jaké bylo publikum na počátku 20. století?

Listopadové přednášky Iana Christie
01.11.2012

Další ze série přednášek proběhne 2. a 7. listopadu v Uměleckém centru UP (Konvikt).

První série přednášek prof. Iana Christie
01.10.2012

První série přednášek prof. Iana Christie proběhne v termínech 24. a 26. 10. 2012 v Uměleckém centru UP (Konvikt).